ข่าวประชาสัมพันธ์ สวบ.

ข่าวสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร ในโครงการการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
        นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จาก 8 สถานศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21” จำนวน 21 คน เข้าพบนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และเข้ารับรางวัลเป็นทุนการศึกษา ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ทำให้เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งในโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จำนวน 8 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และวิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมมีผลคะแนนระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัล “เพชรอาชีวะ” จำนวน 7 รางวัล และรางวัลระดับรองลงมา อีก 14 รางวัล
        ธนาคารออมสิน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว อันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคต่อไป เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้า สร้างคน สร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านการอบรม

      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนากการศึกษาสชองสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี ตำบลวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานเทศกาลดนตรี ” PATHUMWAN MUSIC FESTIVAL : ปทุมวัน สานฝัน พี่สู่น้อง” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษและ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน รองอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมงานภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปิน วง T-Bone วง ZuZu วงโอโซน และวงเจ้าพระยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection”

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R” 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
การจัดกิจกรรม “การปลูกผักอาหารแห่งศตวรรษที่ 21” 

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566
การจัดอบรมกิจกรรม “ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”  

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
การจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง สถาบ้นเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566
การจัดอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ” 

วันที่ 16 มิถุนายน 2566
การจัดอบรมกิจกรรม “โดรนและการใช้ประโยชน์เบื้องต้น” 

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 
การจัดอบรมหลักสูตร “ช่างงานเชื่อมพื้นฐานเพื่อการอาชีพ”  

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 
จัดอบรมกิจกรรม “การตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566
จัดอบรมโครงการ “การจดสิทธิบัตรและการจดอนุสิทธิบัตร” 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
การจัดอบรมกิจกรรม “การเสวนาจริธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
การจัดอบรมกิจกรรม “การเสวนาเพื่อเปิดโลกงานวิจัยยุคใหม่และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุน” 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(วันที่ 8-10 สิงหาคม  2565)
อ่านเพิ่มเติม…

(วันที่ 20 กรกฎาคม  2565)
อ่านเพิ่มเติม…

งานนิทรรศการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561-2563

          เมื่อวันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเข้าเยี่ยมชม การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561-2563 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยในงานนิทรรศการมีการแสดงผลงาน จำนวน 10 ผลงาน ประกอบไปด้วย 
1. โครงการส่งเสริมฐานสมรรถนะการเรียนผ่านระบบดิจิทัลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
2. การส่งเสริมและพัฒนาหุ่นยนต์
3. การส่งเสริมและพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
5. การพัฒนาชุดฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
6. ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7. การส่งพลังงานไร้สายสำหรับระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่
8. รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตลุงสามเสนและน้องแมว
9. การพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
10. งานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์

พิธีลงนามความร่วมมือ

 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือ 20 สถานประกอบการ ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการศึกษาเมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กับ 20 สถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมสวัสดิวันวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(ประธานดำเนินงาน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร ชลัษเฐียร  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานสภาหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นพยานผู้ทรงคุณวุฒิในพิธีลงนามดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม และบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ณ ทรีธารารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563

โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย”
ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 
อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน