จดหมายข่าว สำนักวิจัยฯ

จดหมายข่าวสำนักวิจัยฯ

(วันที่ 8-10 สิงหาคม  2565)
อ่านเพิ่มเติม…

(วันที่ 20 กรกฎาคม  2565)
อ่านเพิ่มเติม…

งานนิทรรศการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561-2563

          เมื่อวันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเข้าเยี่ยมชม การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561-2563 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยในงานนิทรรศการมีการแสดงผลงาน จำนวน 10 ผลงาน ประกอบไปด้วย 
1. โครงการส่งเสริมฐานสมรรถนะการเรียนผ่านระบบดิจิทัลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
2. การส่งเสริมและพัฒนาหุ่นยนต์
3. การส่งเสริมและพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
5. การพัฒนาชุดฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
6. ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7. การส่งพลังงานไร้สายสำหรับระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่
8. รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตลุงสามเสนและน้องแมว
9. การพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
10. งานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์

พิธีลงนามความร่วมมือ

          สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สทป. จับมือ 20 สถานประกอบการ ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการศึกษาเมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กับ 20 สถานประกอบการ              ณ ห้องประชุมสวัสดิวันวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(ประธานดำเนินงาน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร ชลัษเฐียร             รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานสภาหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นพยานผู้ทรงคุณวุฒิในพิธีลงนามดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม และบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ณ ทรีธารารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563

โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย”
ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 
อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563