ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  •  ระบบ e-Document   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
  • ระบบ e-Registrar    ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
  • ระบบ e-Library    ฝ่ายห้องสมุด สำนักงานอธิการบดี