ระบบสารสนเทศ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สำนักงานอธิการบดี

ระบบทะเบียน e-Registrar ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ระบบห้องสมุด e-Library สำนักห้องสมุด

ระบบ e-Learning ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ระบบ การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ สวบ. (Google Form)