คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน "สำนักวิจัยและบริการวิชาการ"

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (2565)
จัดทำโดย :
นายศักดิพัฒน์  สมวงค์

คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (2564)
จัดทำโดย :
นายศักดิพัฒน์  สมวงค์

ฝ่ายส่งเสริมและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน
จัดทำโดย : นายเวฬุ  หงษ์ร่อน