ข้อมูลสนับสนุนการประกันการศึกษา (ระดับสถาบัน)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 2 องค์ประกอบ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

              ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม