สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเริ่มก่อตั้งตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. สำนักงานผู้อำนวยการ
  2. ฝ่ายวารสารวิชาการ
  3. ศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี
  4. ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
  5. สำนักห้องสมุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ปี 2549 – 2554 ชั้น 2 อาคารอำนวยการหลังเก่า
ปี 2555 – 2559 ชั้น 5 อาคารสิทธิผล
ปี 2560 – ปัจจุบัน ห้อง 8201 ชั้น 2 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 – 2554
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2554)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 – 2556
(ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 – 24 เมษายน 2556)

อาจารย์ ดร.สกล อุดมสิริ
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 – 2557
(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556- 1 เมษายน 2557)

อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 – 2561
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)