การพัฒนาพื้นสถาบัน ศูนย์นครราชสีมา (ห้วยบง)

        เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สถาบันฯ ศูนย์นครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่กับประชากรที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านโปร่งใหญ่ และเข้าพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พื้นที่ 4 ไร่ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในดำเนินการชี้แจง พูดคุย ในการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช บริเวณด้านหน้าให้โล่งเตียน เพื่อให้มองเห็นบริเวณพื้นที่ได้ชัดเจน

           เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สถาบันฯ ศูนย์นครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการกำหนด สำรวจหมายหมุด แนวเขตที่ดิน จำนวน 104 ไร่ โดยเดินเท้าเทียบเคียงตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ในการเตรียมการจัดสรรพื้นที่ให้กับประชากรที่สนใจในการเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

        เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี รักษ์ไทย รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สถาบันฯ ศูนย์นครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินกิจกรรมทดสอบวิเคราะห์คุณภาพดินตามขั้นตอนนำผลตรวจดินมาวิเคราะห์ให้กับประชากรในพื้นที่ละบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม คุณภาพของดินในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

        เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ได้เข้าเข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมากับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 การเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงในการประชุมการดำเนินการเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

          เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สถาบันฯ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านโปร่งใหญ่ ในการพบปะพูดคุยชี้แจงการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับท้องถิ่น และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในการประสานงานการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา