ภาระงานของฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

กรอบภาระงานของฝ่าย