กิจกรรม “การเสวนาเพื่อเปิดโลกงานวิจัยยุคใหม่และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุน” (16 พ.ค.66)

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การเสวนาเพื่อเปิดโลกงานวิจัยยุคใหม่และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของหล่งทุน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรเสวนาและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. เรื่อง การเปิดโลกงานวิจัยยุคใหม่และทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย
  2. เรื่อง แนวทางการให้ทุนวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ (PMU) 

วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน เทคนิคและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุน และแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและวัตกรรมต่างๆ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน และบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 31 คน โดยแบ่งตามหน่วยงานที่สังกัด ดังนี้

  1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 คน
  2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 คน
  3. เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 คน
  4. เจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 คน
  5. บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายภายนอก จำนวน 1 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจ:  มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31 คน ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.75 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *