โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
วัน/เดือน/ปี
ที่จัดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่
วันที่ 25 มิถุนายน 2563กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการณ ทรีธารา รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 5 สิงหาคม 2563กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 6 สิงหาคมกิจกรรมที่ 4 การต่อยอดวิชาการสู่การบริการสังคมณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2. โครงการสร้างอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี
ที่จัดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะความสามารถด้านเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Control : PLC) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะควาสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Computer Numerical Control : CNC) ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน