โครงการ/กิจกรรมของสำนัก

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3.โครงการจัดทำวารสารวิชาการปทุมวัน (ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

4.โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Up-Skill, Re-Skill)  สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์การเรียนกาญจนบรุี (วังด้ง) จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายงานผลการดำเนินจัดอบรมหลักสูตรที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5.โครงการสร้างและพัฒนาทักษะสำหรับยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ศูนย์เกษตรกรรมบางไทรกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรมวันที่ดำเนินโครงการสถานที่หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและการบริการสังคม ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน9 ธันวาคม 2563
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่พาณิชย์และสังคม ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 : MOU TO MOA ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : CO-OP พบนักวิจัย ยังไม่ดำเนินการ
5. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 และรายงานประจำปี พ.ศ.2563เล่มแผนปฏิบัติราชการ
เล่มรายงานประจำปี
6. โครงการคลังปัญญา (E-Book) ยังไม่ดำเนินการ

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่
วันที่ 25 มิถุนายน 2563กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย
ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ณ ทรีธารา รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 5 สิงหาคม 2563กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ 6 สิงหาคม 2563กิจกรรมที่ 4 การต่อยอดวิชาการสู่การบริการสังคมณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2. โครงการสร้างอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี
ที่จัดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะความสามารถด้านเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Control : PLC) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะควาสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Computer Numerical Control : CNC) ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน