กิจกรรม “การเสวนาเพื่อเปิดโลกงานวิจัยยุคใหม่และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุน” (16 พ.ค.66)

กิจกรรม “การเส

Read more

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more