รายงานคณะกรรมการประจำสำนักและบริการวิชาการ

รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1/2566
(วันที่ 17 ม.ค.66)

ครั้งที่ 2/2566
(วันที่ 21 มี.ค.66)

รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565
(วันที่ 17 พ.ค.65)

ครั้งที่ 2/2565
(วันที่ 21 มิ.ย.65)

ครั้งที่ 3/2565 
(วันที่ 16 ส.ค.65)

ครั้งที่ 4/2565
(วันที่ 20 ธ.ค.65)

รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2563