การจัดกิจกรรม “การปลูกผักแห่งศตวรรษที่ 21” (10 ก.ค.66)

กิจกรรมการปลูกผักแห่

Read more

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (CARIC)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (Caric)

Read more

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

โครงการพัฒนาและส่งเส

Read more

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2564

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2564

Read more

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

เรื่อง การคัดเลือกนั

Read more