การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (CARIC)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (Caric)

Read more

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

โครงการพัฒนาและส่งเส

Read more

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2564

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2564

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (KM) ปี 2565

โครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

เรื่อง การคัดเลือกนั

Read more