โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

โครงการพัฒนาและส่งเส

Read more

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2564

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2564

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (KM) ปี 2565

โครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

เรื่อง การคัดเลือกนั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์และการบริการสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more