วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

  1. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทำวิจัยและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเสนอโครงการ ดำเนินโครงการ และการนำเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย