ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ชื่อรับผิดชอบ หน่วยงาน

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับชื่อโครงการจำนวนเงินแหล่งเงินชื่อรับผิดชอบหน่วยงาน
1การพัฒนาสูตรวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์190,000 บาทเงินงบประมาณอาจารย์วรธน ติลกการย์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
2การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับจากวัสดุผงโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ200,000เงินงบประมาณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
3การประยุกต์ใช้พลาสติกที่นามาใช้ใหม่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ขึ้น
รูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง
184,300 เงินงบประมาณ อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
4เส้นพลาสติกนาไฟฟ้าความแข็งแรงสูงสาหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ200,000 เงินงบประมาณ อาจารย์วรธน ติลกการย์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
5ชีวสังเคราะห์ของอนุภาคโลหะนาโนโดยราและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรคพืช
230,000 เงินงบประมาณ ผศ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริวท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
6การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินผลของวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.)200,000 เงินงบประมาณ ผศ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
7การพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยโครงข่ายประสาทเทียม200,000 เงินงบประมาณ นางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ สำนักงานสภาสถาบัน
รวม1,404,300

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับความสามารถในการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสอดรับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในทุกระดับความสามารถในการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ