ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 –… more »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น..ก้าวไกลสู่สากล”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 10) ในวันที่7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3)… more »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (ENETT14th)

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม โนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง      วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัย… more »

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th หรือ เว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th สามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02-561-2445 ต่อ 506-509… more »

31621_609594329094379_1084400899_n-768x452

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561 (Thailand Post)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยและพัมนากิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด/ประกาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-831-3203 หรือ… more »

banner01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ และร่วมงานระหว่างวันที่วันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ… more »

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ       การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอ้างอิงกับ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สำหรับในปีะงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database)เพื่อให้บริการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10… more »

ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ใบสมัครกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

591206-2

ขอชเฺญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

                                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพื่อพิจารณษเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/data/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD60.pdf กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518… more »

2017-12-06_141459

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (update 15 ม.ค. 2561)