ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ใบสมัครกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

591206-2

ขอชเฺญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

                                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพื่อพิจารณษเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/data/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD60.pdf กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518… more »

2017-12-06_141459

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (update 15 ม.ค. 2561)

foooter_img-bg-1024x577-11111111-22

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี 2561

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏฺบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกรพัฒนาประเทศ และต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best price) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์              หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี… more »

minimalwallpapers1-66-8

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

                              ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนุบสนุนปละกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา อาชีวศึกษา   *หมดเขตการรับสมัครในระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา ในวันที่… more »

trf_industry

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

                        ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5 ส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง… more »

23032822_520766184941121_8803371014487842065_n-1

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 : Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ… more »

bannernewicbir-1

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

                        ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนำเสนอผลงานท่านละ 3000 บาท อัตรานักศึกษา 1500 บาท (รวม… more »

2017-09-27_102707

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02

2017-09-27_101729

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม