โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

วัตถุประสงค์>>เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

เป้าหมาย>>อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ>> มีจำนวนอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นตามประเภทต่าง ๆ ที่สถาบันฯ กำหนด จำนวน 28 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปวัตนสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ และนางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา พร้อมทั้ง      รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *