สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ผู้อำนวยการสำน้กวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02 214 9099 ต่อ 5000
มือถือ 081 051 3074
E-mail: research@pit.ac.th