สายตรงผู้บริหาร

นายพสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์
ผู้อำนวยการสำน้กวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02 214 9099 ต่อ 5000
มือถือ 097 139 0666
E-mail: research@pit.ac.th