คณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2555 ข้อ 11 มีดังนี้

  1. พิจารณาเค้าโครงวิจัยและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับทุน
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราทุน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการวิจัย โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบัน
  3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยและอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบัน
  4. ดำเนินการจัดทสัญญากับนักวิจัยที่ได้รับทุน
  5. พิจารณาอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการวิจัยของสถาบัน
  6. ติดตามผลการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี้
  7. รายงานผลการติดตามงานวิจัยให้กับสถาบันและสภาสถาบันทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
  8. พิจารณาระงับการให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน สนับสนุน ดำเนินการ เผยแพร่วิจัยของสถาบันตามที่เห็นสมควรหรือที่อธิการบดีมอบหมาย