ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์:รายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา


     ด้วยกรมพลศึกษา ได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา : บาทบาทความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาชุดทดสอบของสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬา สามารถนำมาใช้ค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนที่มีพรสวรรค ์และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยต่อไปนั้น 

     กรมพลศึกษาจึงได้จัดส่งเอกสารรายงานการวิจัยฯ ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัมนาศักยภาพของนักกีฬาต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดี