แผนปฏิบัติราชการ-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิจัยและบริการวิชาการ