แผนปฏิบัติราชการ-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิจัยและบริการวิชาการ