แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน