ประกาศรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ตามคำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 19/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยกรรมการตามข้อ 6(4) ซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรที่เลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนดของบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ว่างลงเนื่องจากกรรมการดังกล่าวครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   

            ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 6(4) ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และถูกต้อง อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในข้อ
10 แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ

ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *