fineart-1

คณะศิลปกรรรมศาสตร์ มธ. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

        ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิมพ์วารสารวิชาการ “ศิลปกรรมสาร” ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ อันเป้นการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความแข็งแรงทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับชาติและระดับสากล จึงขอเชิญชวนท่านส่งบทความวิชาการ/วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “ศิลปกรรมสาร” โดยความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน 15 หน้า (A4) ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาและดำเนินการจัดทำต้นฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จตามแผนการจัดพิมพ์ และเป็นไปตามข้อหนด/หลักเกณฑ์ เกณฑ์การพิจารณาบทความ… more »

2017-05-23_195429

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

2014-08-22_151426

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารวิจัยรามคำแหง 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์