โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตาม และรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรภายในสถาบันฯ ที่สนใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และได้แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *