ทำเนียบผู้บริหาร

นายพสุพัฒน์  สัมมากสิพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 29 สิงหาคม 2570)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2565)
(วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน)

อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557-2561
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2561)

อาจารย์ ดร.สกล อุดมสิริ
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 – 2557
(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556- 1 เมษายน 2557)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 – 2556
(ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 – 24 เมษายน 2556)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 – 2554
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2554)