แบบฟอร์มการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

แบบฟอร์ม โครงการบริการวิชาการ

สวบ.-บว 01 แบบสำรวจความต้องการขอรับบริการวิชาการ (แบบสำรวจชุมชนเป้าหมาย)

สวบ.-บว 02 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ (ปรับปรุง 1 ก.ย.63)

สวบ.-บว 03 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ

สวบ.-บว 04 แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สวบ.-บว 05 แบบรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ฉบับสมบูรณ์)

สวบ.-บว 06 แบบรายงานโครงการบริการวิชากร (ฉบับย่อ)

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

คำอธิบายแบบ บว.01-03

บว.01 บันทึก ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

บว.02 บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย

บว.03 บันทึก ขอรายงานการดำเนินโครงการ และหักล้างเงินยืม