แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

สวบ.-บว 01 แบบสำรวจความต้องการขอรับบริการวิชาการแก่สังคม (แบบสำรวจชุมชนเป้าหมาย)

สวบ.-บว 02 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2564

สวบ.-บว 03 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

สวบ.-บว 04 แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สวบ.-บว 05 แบบรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับสมบูรณ์

สวบ.-บว 06 แบบรายงานโครงการบริการวิชากร (ฉบับย่อ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คำอธิบายแบบ บว.01-03

บว.01 บันทึก ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

บว.02 บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย

บว.03 บันทึก ขอรายงานการดำเนินโครงการ และหักล้างเงินยืม