ข่าวทุนวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

สถาบันทคโนโลยีปทุมวัน เปิดการขอทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดังนี้
ประเภททุนวิจัย สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. โครงการวิจัยประเภทพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
5. โครงการวิจัยสถาบันฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
7. โครงการวิจัยที่อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ.05-01-02

หมดเขต : วันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แผนงานวิจัย ดังนี้

1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาของประเทศไทย
2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่

แหล่งที่มาข้อมูล: http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306

หมดเขต: 20 สิงหาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

          “ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2248&fbclid=IwAR0McDViElS70t-zbGaUalQXfAboauGaA8vvbppQba6qRJ7ih-PbQpqiS28

หมดเขต:วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

          มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญส่ง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ ในอนาคต

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant/

หมดเขต: วันที่ 15 ตุลาคม 2563