ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร

แหล่งที่มาจาก https://ird.rmutr.ac.th/2020/10/15/basic-researchfund2565/

แหล่งที่มา : https://www.nxpo.or.th/