บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์
08

อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ 

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายบริการวิชาการ
และงานความร่วมมือ

 

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
รูปตามยาว
นายศักดิพัฒน์ สมวงค์

น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ

นายเวฬุ หงษ์ร่อน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นางสุจรรยา  ใจเดช
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

นายศักดิพัฒน์  สมวงค์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

ชุดขาว ธนพร
นางสาวนิติพร ชูโชติ

นางธนพร นิ้วยะวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนิติพร  ชูโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ