บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ 

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
รักษาราชการแทนหัวหน้า
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ

นายเวฬุ หงษ์ร่อน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวารสารวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี

ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

น.ส.จำลอง สมสวย
หัวหน้าสำนักห้องสมุด

นางธนพร นิ้วยะวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

นายวชิรนนท์  วงศ์พรมมา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด สำนักห้องสมุด