บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

05
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์
S__3072125
08

อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ 

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
ฝ่ายวิชาการ

เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
รูปตามยาว
นายศักดิพัฒน์ สมวงค์

น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ

นายเวฬุ หงษ์ร่อน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นางสุจรรยา  ใจเดช
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

นายศักดิพัฒน์  สมวงค์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

ชุดขาว ธนพร
นางสาวนิติพร ชูโชติ

นางธนพร นิ้วยะวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนิติพร  ชูโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ