บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ 

รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.ญาณิศา
ทองหมื่นไวย์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายเวฬุ หงษ์ร่อน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวารสารวิชาการ

นางสุจรรยา ใจเดช
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี

ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

น.ส.จำลอง สมสวย
หัวหน้าสำนักห้องสมุด

นางธนพร นิ้วยะวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
บรรณารักษ์
สังกัด สำนักห้องสมุด

นายวัชรินทร์ ทองมี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด สำนักห้องสมุด