กิจกรรม “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ” (14 มิ.ย.66)

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดพงษ์ แดงสี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. เทคนิคการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
  2. เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
  3. จรรยาบรรณในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วัตถุประสงค์:   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และจรรยาบรรณในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน โดยแบ่งตามหน่วยงานที่สังกัด ดังนี้

  1. อาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน
  2. อาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 คน
  3. เจ้าหน้าที่  จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 4 คน
  4. บุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 17 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจ: มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 36 คน ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.52 โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *