การศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มรภ.เพชรบุรี (20 เม.ย.66)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
    การดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา
    การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักและบริการวิชาการ
  2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก ได้ศึกษาขั้นตอน วิธีการและแนวทางกำหนดตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานเทียบเท่า
  3. เพื่อให้ผู้บุคลากรได้ศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ มาพัฒนาการดำเนินงานในส่วนงานของตนเอง

ผลการศึกษาดูงานที่ได้รับ:        

  1. ได้แนวทางการในการจัดทำวีดีโอแนะนำหน่วยงาน โดยศึกษาจากตัวอย่างวิดีโอแนะนำหน่วยงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ได้นำเสนอ
  2. ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม
  3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการกำหนดตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานเทียบเท่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *