ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ… more »

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้ แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพของผู้สูงวัย แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคณภาพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง การสมัครขอรับทุน          สามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย  (แบบวิจัย 1) ที่ไปรษณีย์ประทับตราและนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 28… more »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

                             ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ  2552   โดย     กำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ   “เครื่องจักรกล   พลังงาน   และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  ประจำปี  พ.ศ. 2552” และได้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่สนใจประสงค์จะเสนอผลงาน  จัดส่งรายละเอียดถึงสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    15   … more »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3”

เป็นเวทีประชุมวิชาการ ที่ประกอบด้วย เวทีสมัชชา เวทีประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความ และโปสเตอร์ มีการจัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้บทเรียนความสำเร็จของชุมชนท้องถิ่น มีแข่งขันการประกวดภาพถ่ายของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารกับสังคม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นอย่างบูรณาการต่อไป อย่างบูรณาการต่อไปโดยในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา… more »

จรรยาบรรณนักวิจัย

  จรรยาบรรณนักวิจัย