การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (CARIC)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (Caric)

Read more

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

โครงการพัฒนาและส่งเส

Read more

การประชุม “ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมเครือข่ายภาคีร่วมพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Read more

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2564

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2564

Read more