หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม และบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ณ ทรีธารารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563

โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย”
ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 
อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563