หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
บรรยากาศการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564
ณ เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทรอธิการบดี และนางสิริวรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้แทนราชสกุลสวัสดิวัฒน์ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันฯ ที่มีผลงานวิจัยและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ในปี 2564โดยปีนี้มีนักวิจัยดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ จำนวน 15 คน รวมถึงทีม GOLD GEAR ทีมหุ่นยนต์นักศึกษาในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2021 ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564…… https://www.facebook.com/ResearchPIT

Cr.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

         พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานซึ่งร่วมเป็น “ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา” ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นำโดยรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริวรปัญญา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พิธีลงนามความร่วมมือ

          สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สทป. จับมือ 20 สถานประกอบการ ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กับ 20 สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสวัสดิวันวิศิษฎ์ ชั้น 7                  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(ประธานดำเนินงาน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานสภาหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นพยานผู้ทรงคุณวุฒิในพิธีลงนามดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม และบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ณ ทรีธารารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563

โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย”
ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 
อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563