หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “ปฏิบัติการการเขียนโสครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565
ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564
ณ เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทรอธิการบดี และนางสิริวรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้แทนราชสกุลสวัสดิวัฒน์ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันฯ ที่มีผลงานวิจัยและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ในปี 2564โดยปีนี้มีนักวิจัยดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ จำนวน 15 คน รวมถึงทีม GOLD GEAR ทีมหุ่นยนต์นักศึกษาในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2021 ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564…… https://www.facebook.com/ResearchPIT

Cr.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

         พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานซึ่งร่วมเป็น “ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา” ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นำโดยรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริวรปัญญา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม