กิจกรรม “การเสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (24 พ.ค.66)


มื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การเสวนาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ ดร.ผ่องศรี เวสารัช  อนุกรรมการในคณะกรรมการจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ และนางณมล วรปรีดา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรเสวนาร่วมและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานชี้แจงอาสาสมัครและแบบแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความสำคัญและวัตถประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริธรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานชี้แจงอาสาสมัครและแบบแสดงความยินยมของอาสาสมัคร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวน 24 คน แบ่งตามหน่วยงานที่สังกัด ดังนี้

  1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 คน
  2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน
  3. เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 คน
  4. เจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 4 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจ:  มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 24 คน ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 คิดเป็นร้อยละ 98.90 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *