ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          พลเอกพระประกอบกลกิจ ร.น. ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และคณะนายทหารเรือ ที่ได้ริเริ่มไว้ โดยใช้สถานที่ใต้ถุนตึกของพระคลังข้างตรอกกัปตันบุช สี่พระยา เขตบางรัก เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 โดยมีนาวาเอกพระประกอบกลกิจ ร.น. เป็นผู้อำนวยการ การจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกนั้นได้นำลูกหลานของนายทหารเรือ และผู้สนใจเข้ารับการศึกษาการจัดหาครู-อาจารย์ ผู้สอน ได้ติดต่อขอเชิญเรือเอก หลวงสุรภัฏพิศิษฐ์ ร.น. เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน และเรือเอกสงวน คงศิริ ร.น. เป็นอาจารย์ผู้ปกครอง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เป็น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามลำดับ

          สำนักวิจัยและบริการวิชาการเริ่มก่อตั้งตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. สำนักงานผู้อำนวยการ
2. ฝ่ายวารสารวิชาการ
3. ศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี
4. ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
5. สำนักห้องสมุด

ต่อมาในปี 2565 ได้มีการออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2565 ข้อ 9 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2550 ดังนี้

1. สำนักงานผู้อำนวยการ
และข้อ 14 ให้แบ่งส่วนงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการตามข้อ 9 ดังนี้
1.1 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
1.2 ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ
1.3 ฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา >>>

ความสำเร็จของงาน คือ มีผลงานที่นำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์

ปณิธาน>>>

แน่วแน่ลงมือทำ สร้างสรรค์งานด้วยใจ

วิสัยทัศน์>>>

เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ มุ่งสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ>>>

1. นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือการต่อยอดในเชิงพานิชย์

2. สร้างกระบวนการส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย งานวิชาการ งานนวัตกรรม งานบริการอุตสาหกรรมออกสู่สังคม

3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

R-Relationship (ความสัมพันธ์)

บุคลากรมีความผูกพัน และมีความสามัคคีร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

A-Active (ความกระตือรือร้น)

บุคลากรมีความผูกพัน และมีความสามัคคีร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

S-Service Mind (การบริการที่ดี)

บุคลากรมีความผูกพัน และมีความสามัคคีร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ตั้งสำนักงาน

  • ปี 2549 – 2554 ชั้น 2 อาคารอำนวยการหลังเก่า
  • ปี 2555 – 2559 ชั้น 5 อาคารสิทธิผล
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน ห้อง 8201 ชั้น 2 อานคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน