ประวัติความเป็นมา

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเริ่มก่อตั้งตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. สำนักงานผู้อำนวยการ
 2. ฝ่ายวารสารวิชาการ
 3. ศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี
 4. ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
 5. สำนักห้องสมุด

ที่ตั้งสำนักงาน

 • ปี 2549 – 2554 ชั้น 2 อาคารอำนวยการหลังเก่า
 • ปี 2555 – 2559 ชั้น 5 อาคารสิทธิผล
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน ห้อง 8201 ชั้น 2 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัย ก้าวไกลบริการวิชาการ สร้างผลงานสู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งมั่นสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบัน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำความเป็นเลิศของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

พันธกิจของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Mission)

 1. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
 2. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
 3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Goals)

 1. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสอดรับการพัฒนาประเทศ
 2. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 3. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล