แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอร์มต่างๆ ของกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบฟอร์ม

Download
(PDF)

Download
(Word)

คู่มือการจัดทำรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่างปกรายงาน cover templet

แบบรายละเอียดโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน วจ.05-01-01

แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (เพิ่มกรอบงานวิจัย -งบ บ.ก.) NEW

แบบสัญญารับทุน วจ.05-01-03

 

แบบรายงานความก้าวหน้า วจ.05-01-04

แบบรายงานโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ วจ.05-01-05

แบบการขอขยายระยะเวลา วจ.05-01-06

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ วจ.05-01-07

แบบฟอร์ม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ประกอบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)