ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วศ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

วิริยะ บริสุทธิ์, กวินทร์ จิวสุวรรณ, ยุติ ฉัตรวรานนท์ และ สุรัตติกาล สุวรรณพรหม

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 1709-1714)

2.

กวินทร์ จิวสุวรรณ, วิริยะ บริสุทธิ์, สาวิตรี พิบูลศิลป์, ปุณยภา สุขรอด

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 1715-1723)

3.

ปิยะภัทร พ่วงศรี, จิตรภรณ์ นางทิน, ยุติ ฉัตรวรานนท์ และ ศักดา พรหมเหมือน

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 1774-1784)

4.

การศึกษาเชิงทดลองการกระจายความร้อนและการซึมผ่านของน้ำร้อนในวัสดุพรุนที่มีสองชั้น (เปรียบเทียบการจัดเรียงแบบ F-C กับแบบ F-bed)

ฐิติพันธ์ สมถวิล, ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ทัตพล กุลวงศ์, วิรัลพัชร พรหมจรรย์

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

5.

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้ความร้อนอย่างง่ายสำหรับเตาหุงต้มเหนี่ยวนำภายในครัวเรือนบนพื้นฐานวงจรคลาสอีเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์

ปฏิพงษ์ เจริญเวียง, ฐิติพันธ์ สมถวิล, ปิยะภทัร พ่วงศรี, ศักดา พรหมเหมือน, สันติ หวังนิพพานโต

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

6.

การศึกษาสมรรถนะของตู้แช่เชิงพาณิชย์อุณหภูมิปานกลาง

เทียบ เอื้อกิจ, สันติ หวังนิพพานโต, ภีรพัฒน์ เพียรดี และ สุเมธ บานเย็น

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

7.

สมรรถนะและประสิทธิภาพของตู้อบแห้งลมร้อนขนาดเล็ก

สันติ หวังนิพพานโต, มูฮำมัดหิลมี แวนะไล, วรรณรักษ์ ยูงมณีรัตน์, วรรณภา หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน, ประยูร สุรินทร์, สุรศักดิ์ ธนูทอง

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

8.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพาเลทไม้โดยประยุกต์แนวคิดลีน

สาวิตรี พิบูลศิลป์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

9.

การลดต้นทุนการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ในกระบวนการฉีดพลาสติก

สาวิตรี พิบูลศิลป์

งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6–8 พฤษภาคม 2563

10.

การออกแบบเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น

ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ETCI-CARD 2020)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

11.

การพัฒนาเครื่องมือการสอนบนพื้นฐานซอฟต์แวร์โปรเตอูสสำหรับการวัดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

บุญเรือง วังศิลาบัตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 RUSCON 4

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563

12.

การจำลองการควบคุมความเร็วรอบของซิงโครนัสมอเตอร์แม่เหล็กถาวรบนพื้นฐานการควบคุมสนามแม่เหล็กแบบทางอ้อม

ทศพร แก้วศรีสุข และ บุญเรือง วังศิลาบัตร

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

13.

การออกแบบวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ บนพื้นฐานวงจรคลาสอีอินเวอร์เตอร์ที่มีตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุอย่างละหนึ่งตัว สำหรับเตาหุงต้มเหนียวนำภายในครัวเรือน

ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ, ปิยภัทร พ่วงศรี, ศักดา พรหมเหมือน, สันติ หวังนิพพานโต, เสถียร ธัญญศรีรัตน์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

14.

การปรับแต่งลมเย็นให้เหมาะสมเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า

ประสิทธิ์ นางทิน และ ธนานันต์ ชูแสง

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

15.

การควบคุมอุณหภูมิบริเวณทางออกของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนฮีทไปป์

สันติ หวังนิพพานโต, พลอย พลอยประดับ, เสถียร ธัญญศรีรัตน์,สุรัตติกาล สุวรรณพรหม, พิษณุ ศรีธงชัย

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

16.

การตรวจนับระดับแรงดันไฟฟ้าเกินของวงจรไฟตอนด้วยตัวเปรียบเทียบวินโดว์แบบอนุกรมในระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

อุกฤษฏ์ กรกนก, แสนศักดิ์ ดีอ่อน, ธีรพงศ์ อรชร และศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

17.

แบบจำลองเครื่องกั้นเสมอระดับทางรถไฟแบบอัตโนมัติ Automatic Railroad Level Crossing Barrier Model

ชวินทร์ สร้างวัด, จันทร์ อัญญะโพธิ์ และ พัฒนา อินทนิ

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON 43) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

18.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฟังก์ชันหน้าต่างในระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่ใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

สกล อุดมศิริ และ ธีรพงศ์ อรชร

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON 43) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

19.

แบบจำลองเครื่องกั้นเสมอระดับทางรถไฟแบบอัตโนมัติ Automatic Railroad Level Crossing Barrier Model

ชวินทร์ สร้างวัด, จันทร์ อัญญะโพธิ์ และพัฒนา อินทนิ

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON 43) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

20.

การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสันชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์

ปิยะ เอี่ยมจุ้ย, จันทร์ อัญญะโพธิ์, พัฒนา อินทนิ

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON 43) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

21.

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของคัปปลิ้งเครื่องสูบน้ำโดยการวิเคราะห์ไฟต์เอลิมนต์

สิงหา มโนเครือ, สรุชัย จึงจตุพรชัย และ ฉัตรชัย เปล่งสะอาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

22.

พงษ์พันธ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์,ภานุรุจ ยะเรือน และ จรัสศรี เสือทับทิม

ปีที่ 10 ฉบับที่` 27 มกราคม – เมษายน 2563 (หน้า 70-83)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Aung, H.L. Sasithong, P.Ullah, I. Pengnoo, M. Wuttisittikulkij, W. Pirom, W. Poomrittigul, S.Wijayasekara, S.

2020 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC)

19-22 January 2020, 9051336

2.

Fasai Wiwatwongwana
and Nattawit Promma

International Journal of Materials Mechancis and Manufacturing

Vol.8, No.3, June 2020

3.

Dussadee Buntam, Wachirapond Permpoonsinsup, Prayoon Surin

Symmetry

12(10), 2020, 1602, pp. 1-18

4.

Fasai Wiwatwongwana, Ratree Suihirunb, Supawat Vivanpatarakijb

Chemical Engineering Transactions

Vol. 80, 2020, pp. 67-72

5.

Fasai Wiwatwongwana, Seksan Chaijit

Chemical Engineering Transactions

Vol. 80, 2020, pp. 325-330

6.

Seksan Chaijit, Fasai
Wiwatwongwana

Chemical Engineering Transactions

Vol. 80 (2020), pp. 331-336

7.

Bopit Chainok, Wachirapon Permpoonsinsup, Satean Thunyasrirut and Santi Wangnipparnto

Suranaree Journal of Science and Technology

2020, 736(2), 022006

8.

Supanida Chimpae, Suwimol Wongsakulphasatch, Supawat Vivanpatarakij, Thongchai Glinrun, Fasai Wiwatwongwana and Suttichai Assabumrungrat

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

2020, 736(2), 022006

9.

Janprom, K., Permpoonsinsup, W., Wangnipparnto, S.

Journal of Control Science and Engineering

2020, 2596549

10.

Ittipon Laoprom and Satean Tunyasrirut

Journal of Control Science and Engineering

2020, 9515160

11.

Jinkamon Luijan, Prayoon Surin and Krittee Eidhed

Journal of Physics: Conference Series

2020, 1519(1), 012010

12.

Montri Sangsuriyun, Prayoon Surin and Krittee Eidhe

ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences

2020, 15(5), pp. 607-612

13.

Anchale Tresatayawed, Peangpit Glinrun, Chaowat Autthanit, Bunjerd Jongsomjit

Journal of Oleo Science

2020, 69(5), pp. 503-515

14.

Saktanong Wongcharoen, Sansak Deeon

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics

2020, 8(2), pp. 306-319

15.

Saktanong Wongcharoen, Sansak Deeon, Narong Mungkung

Przeglad Elektrotechniczny

2020, 96(4), pp. 17-22

16.

Saktanong Wongcharoen, Sansak Deeon

Przeglad Elektrotechniczny

2020, 96(5), pp. 84-90

19.

Kanitphan Boonsomchuae, Satean Tunyasrirut

Przeglad Elektrotechniczny

2020, 96(10), pp. 25-31

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *