โครงการวิจัยที่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการหน่วยงานผู้ร่วมโครงการหน่วยงานงบประมาณ (บาท)
1.การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสำหรับการออกแบบระบบจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟด้วยทฤษฎีแถวคอยอาจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 763,000

ทุดอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบราง โครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
1.ต้นแบบระบบโปรแกรมประยุกต์แบบโอเพนซอร์ชเพื่อการจำลองระบบรถไฟ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี700,000
2.การพัฒนาระบบส่งพลังงานไร้สายเคลื่อนที่สำหรับรถไฟความเร็วสูงผศ.ดร.พัฒนา อินทนิคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์จันทร์ อัญญะโพธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 900,000
3.การพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบรอยร้าวของรางรถไฟอาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธวัชชัย จิตต์สนธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 900,000
4.การควบคุมขวนรถไฟความเร็วสูงอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ ผศ.ดร.สกล อุดมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิ
2.อาจารย์จันทร์ อัญญะโพธิ์
3.นายชวิน สร้างวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 900,000

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
1.โครงการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 9 ด้านของพนักงานขับรถภาคขนส่งด้วยนวัตกรรม DATA Recoder: Digital tachograph เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยภาคขนส่งสู่ประเทศไทย 4.0ผศ.วิฑูรย์ อบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์2,462,950

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *