ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (วศ.)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

วิฑูรย์ อบรม และ กษิตา สภานุชาติ

การประชุุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ คร้ั้งที่ 22 ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 (หน้า 46-49)

2.

ปัญญวิชญ์ ภัทร์สรณ์ศสิริ, ชฌากรณ์ ลำดับวงศ์, พีรเดช จันทน, บุญเรือง รังศิลาบัตร, สุรัตติกาล สุวรรณพรหม, พิษณุ ศรีธงชัย

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023 ณ โรงแรม หัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26-28 เมษายน 2566 (หน้า 304-307)

3.

ธนิศร ชูสว่าง และ ประสิทธิ์ นางทิน

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 481-484)

4.

ภานุรุจ ยะเรือน, มนชัย สัจจมสัจจมาภรณ์ และ จรัสศรี เสือทับทิม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 530-533)

5.

มูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ และสนศักดิ์ ดีอ่อน

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 784-787)

6.

ธนาพล ทัดสวน, สันติ หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน, ปิยะภัทร์ พ่วงศรี และ สุรศักดิ์ นิลพันธ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 854-857)

7.

สิงหา มะโนเครือ, อุทัย อึ๋งเจริญ, สมมาตร ทองคำ, อนุสรณ์ ผ่องประภา, กนกอร รจนากิจ, ภูมิยศ พยัคฆวรรณ และ กวินทร์ จิวสุวรรณ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 871-874)

8.

วรธน ติลกการย์, สาวิตรี พิบูลศิลป์ และ เอนก บุญกว้าง

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 (IE Network Conference 2023) ณ โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 (หน้า 328-333)

9.

วัฒนชัย ประสงค์, วรธน ติลกการย์, สาวิตรี พิบูลศิลป์, สมเดช อิงคะวะระ, สุเนตร มูลทา และ ประยูร สุรินทร์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 (IE Network Conference 2023) ณ โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 (หน้า 430-434)

10.

ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ และ นิวัฒน์ สุขสาม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 (หน้า 47-54)

11.

พิชญ์กมล พันธุ์พิมพ์, เสกสรร ไชยจิตต์, ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี” ปี 2566 (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Current-Mode Universal First-Order Analog Filter Using CCCIIs

Punnavich Phatsornsiri, Usa Torteanchai, Natapong Wongprommoon, Montree Kungern, Wirote Jongchanachavawat, Somkiat Lerkvaranyu

The 8th International STEM Education Conference 2023 (iSTEM-Ed 2023), Classic Kameo Hotel, Ayutthaya, Thailand

September 20-22, 2023

2.

Kosin Chaiprathum, Sakol Udomsiri, Samphan Phrompichai

2023 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2023, 2023

09-12 May 2023

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

สาวิตรี พิบูลศิลป์, สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์, กัญญาลักษณ์ ธรรมรักขิโต, จิรภัทร แถวหนองกุง

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

อรรถกร จันทร์ชนะ, มนัส ศรีสวัสดิ์, ฤทธิิชัย สังฆทิพย์ และ เจษฏา แก้ววิชิตร

วารสารวิชาการปทุมวัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 36 มกราคม-เมษายน 2566 (หน้า 54-66)

2.

สาวิตรี พิบูลศิลป์, ภัทรวิทย์ ศรีเมือง, จักรกฤษณ์ ยารังษี, อริยา พิมปรุ

วารสารวิชาการปทุมวัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 กันยายน-ธันวาคม 2566 (หน้า 119-133)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Chayanon Serttikul, Phadungsak Rattanadecho, Tatchanok Prapasawat

Science & Technology Asia

Vol.28, No.2, April-June 2023, pp.152-163

2.

Watcharapong Ampronpong, Sira Suren, Vanee Mohdee, Kreangkrai Maneeintr, Sanong Ekgasit, Tatchanok Prapasawat, Wikorn Punyain, and Ura Pancharoen

Korean Journal of Chemical Engineering

Vol.40, No.3 (2023), pp.594-611

3.

Supaphorn Thumsorn, Wattanachai Prasong, Akira Ishigami, Takashi Kurose, Yutaka Kobayashi and Hiroshi Ito

Journal of Manufacturing and Materials Processing,

2023, 7(1), 44

4.

Manatarinat, W., Tantatsanawong, P., Poomrittigul, S., Udomsiri, S.

ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications

2023, 21(3), 251460

5.

Seksan Singthanu, Prayoon Surin, Manop Pipathattakul, Thanasak Nilsonthi

Results in Materials

Volume 20, December 2023, 100464

6.

Seksan Singthanu, Prayoon Surin, Manop Pipathattakul, Thanasak Nilsonthi

Journal of Metals, Materials and Minerals

Volume 33, No. 2, (2023), pp. 23-28

7.

Seksan Singthanu, Prayoon Surin, Manop Pipathattakul, Thanasak Nilsonthi

Journal of Metals, Materials and Minerals

Volume 33, No. 1 (2023), pp. 21-26

8.

Tannachart WANTANG, Manop Pipathattakul, Fasai Wiwatwongwana

Journal of Metals, Materials and Minerals

2023, 33(4), 1830

9.

Effect of resin content on the properties of roofing tile for building materials

Buasri, K., Surin, P.

International Journal of Nanoelectronics and Materials

2023, 16(2), pp. 383–394

10.

Boonsin Nadondu, Prayoon Surin, Jakawat Deeying.

Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition

2023, 38(1), pp. 244–247

12.

Montree Kumngern, Wirote Jongchanachavawat, Punnavich Phatsornsiri, Natapong Wongprommoon,
Fabian Khateb and Tomasz Kulej

Electronics (Switzerland)

2023, 12(13), 2828

13.

Yutti Chatwaranon, Satean Tunyasrirut, Punnavich Phatsornsiri

Przeglad Elektrotechniczny

2023, 2023(8), pp. 63–66

14.

Yutti Chatwaranon, Satean Tunyasrirut, Punnavich Phatsornsiri

Przeglad Elektrotechniczny

2023, Vol. 99 Issue 2, pp. 96-99

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *