ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (วศ.)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

วิฑูรย์ อบรม และ กษิตา สภานุชาติ

การประชุุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ คร้ั้งที่ 22 ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 (หน้า 46-49)

2.

ปัญญวิชญ์ ภัทร์สรณ์ศสิริ, ชฌากรณ์ ลำดับวงศ์, พีรเดช จันทน, บุญเรือง รังศิลาบัตร, สุรัตติกาล สุวรรณพรหม, พิษณุ ศรีธงชัย

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023 ณ โรงแรม หัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26-28 เมษายน 2566 (หน้า 304-307)

3.

ธนิศร ชูสว่าง และ ประสิทธิ์ นางทิน

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 481-484)

4.

ภานุรุจ ยะเรือน, มนชัย สัจจมสัจจมาภรณ์ และ จรัสศรี เสือทับทิม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 530-533)

5.

มูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ และสนศักดิ์ ดีอ่อน

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 784-787)

6.

ธนาพล ทัดสวน, สันติ หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน, ปิยะภัทร์ พ่วงศรี และ สุรศักดิ์ นิลพันธ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 854-857)

7.

สิงหา มะโนเครือ, อุทัย อึ๋งเจริญ, สมมาตร ทองคำ, อนุสรณ์ ผ่องประภา, กนกอร รจนากิจ, ภูมิยศ พยัคฆวรรณ และ กวินทร์ จิวสุวรรณ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET15) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (หน้า 871-874)

8.

วรธน ติลกการย์, สาวิตรี พิบูลศิลป์ และ เอนก บุญกว้าง

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 (IE Network Conference 2023) ณ โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 (หน้า 328-333)

9.

วัฒนชัย ประสงค์, วรธน ติลกการย์, สาวิตรี พิบูลศิลป์, สมเดช อิงคะวะระ, สุเนตร มูลทา และ ประยูร สุรินทร์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 (IE Network Conference 2023) ณ โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 (หน้า 430-434)

10.

ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ และ นิวัฒน์ สุขสาม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 (หน้า 47-54)

11.

พิชญ์กมล พันธุ์พิมพ์, เสกสรร ไชยจิตต์, ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี” ปี 2566 (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

12.

อรรถกร จันทร์ชนะ, มนัส ศรีสวัสดิ์, ฤทธิิชัย สังฆทิพย์ และ เจษฏา แก้ววิชิตร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 36 มกราคม-เมษายน 2566 (หน้าที่ 54-66)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Chayanon Serttikul, Phadungsak Rattanadecho, Tatchanok Prapasawat

Science & Technology Asia

Vol.28, No.2, April-June 2023, pp.152-163

2.

Watcharapong Ampronpong, Sira Suren, Vanee Mohdee, Kreangkrai Maneeintr, Sanong Ekgasit, Tatchanok Prapasawat, Wikorn Punyain, and Ura Pancharoen

Korean Journal of Chemical Engineering

Vol.40, No.3 (2023), pp.594-611

3.

Supaphorn Thumsorn, Wattanachai Prasong, Akira Ishigami, Takashi Kurose, Yutaka Kobayashi and Hiroshi Ito

Journal of Manufacturing and Materials Processing,

2023, 7(1), 44

4.

Current-Mode Universal First-Order Analog Filter Using CCCIIs

Punnavich Phatsornsiri, Usa Torteanchai, Natapong Wongprommoon, Montree Kungern, Wirote Jongchanachavawat, Somkiat Lerkvaranyu

The 8th International STEM Education Conference 2023 (iSTEM-Ed 2023), Classic Kameo Hotel, Ayutthaya, Thailand

September 20-22, 2023

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *