โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาสูตรวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพื่อการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมยายนต์อาจารย์วรธน ติลการย์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
2.อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 190,000
2.การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับจากวัสดุผงโลหะด้วยเครื่องพิมพ์รูปสามมิติรศ.ดร.ประยูร สุรินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.อาจารย์วรธน ติลกการย์
2.ผศ.สุเนตร มูลทา
3.อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000
3.ชีวสังเคราะห์ของอนุภาคโลหะนาโนโดยราและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคพืชอาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล
2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 230,000
4.การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินผลของวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล
2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000
5.การประยุกต์ใช้พลาสติกที่นำมาใช้ใหม่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยงอาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
2.ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 184,300
6.เส้นพลาสติกนำไฟฟ้าความแข็งแรงสูงสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติอาจารย์วรธน ติลกการย์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์
2.อาจารยสาวิตรี พิบูลศิลป์
3.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000
7.การพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยโครงข่ายประสาทเทียมน.ส.ชุตินันท์ พึ่งเกตุสำนักงานสภาสถาบันฯ1.อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์
2.น.ส.พีริยา จารุเศรษฐการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์200,000
1,404,300

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *