โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการหน่วยงานผู้ร่วมโครงการหน่วยงานงบประมาณ(บาท)
1. การพัฒนาระบบการประจุแบตเตอรี่แบบไร้สายเคลื่อนที่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอาจารย์จันทร์ อัญญะโพธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 292,600
2.นวนิยายสะท้อนกรรมอาจารย์ ดร.ประภาพร กิตติเกษมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี32,000
3.การศึกษาความสามารถในการต้านทานการสึกหรอของกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็งเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงใบกวนในเครื่องผสมคอนกรีตผศ.มนัส ศรีสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะ
2.อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์200,000
4.การพัฒนาความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันน.ส.จิรวัส อินทร์สวรรค์สำนักงานอธิการบดีนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์สำนักงานอธิการบดี33,000
5.การพัฒนาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์สำนักงานอธิการบดีน.ส.ขนิษฐา อินทร์สวรรค์สำนักงานอธิการบดี35,000
6.ต้นแบบระบบและซอฟต์แวร์แบบโอเพนชอรซ์สำหรับการระบุชนิดของจุลินทรีย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบการเรียนรู้เชิงลึกผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี300,000
7.การศึกษาอิทธิพลของพอลิแอล-แลกติกแอซิดที่ผสมในโครงเลี้ยงเซลล์เจลาตินเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนาคณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.มนัส ศรีสวัสดิ์
2.อาจาย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์216,000
8.การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณมือด้วยแสง FAR-UVC222ผศ.พิทักษ์ พนาวันคณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
2.ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
3.ผศ.มนัส ศรีสวัสดิ์
4.อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะ
5.อาจารย์วรธน ติลกการย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี300,000
9.การศึกษากลไกการสกัดในระดับโมเลกุลของการสกัดนิกเกิลด้วยระบบการสกัดด้วยตัวทำละลายธรรมชาติอาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์170,600
1,579,200

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *