ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (วท.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Kawin Jewsuwun, Singha Manokruea, Mallika Chatchawankitkun, Sawitree Phieboolsilapa, Puchong Chanjira and Yutti Chatwaranon

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า THE 14TH Electrical Engineering Network 2022 (EENET2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 424-427)

2.

Sawitree Phieboolsilapa, Mallika Chatchawankitkun, Kawin Jewsuwun, Punnavich Phatsornsiri, Puchong Chanjira and Yutti Chatwarnon

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า THE 14TH Electrical Engineering Network 2022 (EENET2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 428-431)

3.

ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล, เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (RMTC 2022) ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 (หน้า 803-807)

4.

ระพี กาญจนะ, เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ และ วิรัลพัชร พรหมจรรย์

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (RMTC 2022) ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 (หน้า 828-836)

5.

อิทธิศักดิ์ ศรีดำ, ศักดา สาครตานันท์ และ อมรา อิทธิพงษ์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565 (หน้า C1-C9)

9.

กฤชนันท์ เจริญสุข, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, ดวงกมล อังอำนวยศิริ และครรชิต ภาวนานนท์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (หน้า 81-96)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Wasin Pirom, Anuchart
Srisiriwat

Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2022) Khon Kaen, Thailand

9-11 March 2022

2.

Wasin Pirom, Anuchart
Srisiriwat

Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2022) Khon Kaen, Thailand

9-11 March 2022

3.

Kunchidsong Phosri, Treesukon Treebupachatsakul, Wanwalee Chomkwah, Tananan Tanpatanan, Bhornsawan Thanathornwong, Siribang-on Piboonniyom Khovidhunkit, Suvit Poomrittigul

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) Phuket, Thailand

5-8 July 2022, pp. 235–238

4.

Suvit Poomrittigul, Wanwalee Chomkwah, Tananan Tanpatanan, Sakda Sakorntanant, Treesukon Treebupachatsakul

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) Phuket, Thailand

5-8 July 2022, pp.290-293

5.

Wasin Pirom

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) Phuket, Thailand

5-8 July 2022, pp. 391-394

6.

Suriya Soisang and Suvit
Poomrittigul

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) Phuket, Thailand

5-8 July 2022, pp. 419–422

7.

Nathaniel Sze Yang, Mau-Luen Tham, Sing Yee Chua, Ying Loong Lee, Yasunori Owada, Suvit Poomrittigul

2022 Thirteenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)

5-8 July 2022, pp. 314–319

8.

Wirunpuch Prommachan, Monop Pipathattakul, Prayoon Surin, Pramot Srinoi

2022 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2022) Pattaya, Thailand)

19-21 October 2022

9.

Nitinun Sinpan, Pruk Sasithong, Sushank Chaudhary, Suvit Poomrittigul, Natt Leelawat, Lunchakorn Wuttisittikulkij

2022 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2022) Pattaya, Thailand

16-18 September 2022

10.

Phanomkorn Homsiang, Treesukon Treebupachatsakul, Komsan Kiatrungrit, Suvit Poomrittigul

14th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2022) Songkhla-Lipe, Thailand

10-13 November 2022

12.

Amir Parnianifard, Siwanart Jearavongtakul, Pruk Sasithong, Nitinun Sinpan, Suvit Poomrittigul, Ambar Bajpai, Pisit Vanichchanunt,
and Lunchakorn Wuttisittikulkij,

Volume 26, Issue 9, 2022, pp. 47–61

13.

Udomsamuthirun, P., Changjan, A., Sukhonthachat, J., Meesubthong, C.

2022, Volume 600, 1354104.

14.

Thanawat Sutjaritvorakul, Amorn Koomsubsir, Idhisak Sridam, Bunyarit Meksiriporn and Sutee Chutipaijit

Vol. 38 (1), June 2022, pp. 34-38

15.

Wipada Ngansom, Prapat
Mahapattanathai, Atirat
Maksuwan, Dumrongsak Rodphothong

Volume 48, Number 4, (August 2022), pp. 443–451

16.

Arpapong Changjan, Grittichon Chanilkul and Pongkaew
Udomsamuthirun

2022, Volume 29, Number 1, pp. 010099(1-8)

17.

Gridsada Phanomchoeng, Chayatorn Kukiattikoon, Suphanut Plengkham, Siwaporn Boonyasuppayakorn, Saran Salakij, Suvit Poomrittigul
and Lunchakorn Wuttisittikulkij

2022, 8, e878

20.

Rapin Sunthornwat, Yupaporn Areepong, and Prathum Prommi

Volume 16, Numbe 2, (Jun 2022), pp. 165–173

22.

Pornphimon Meesakul, Virayu Suthiphasilp, Passakorn Teerapongpisan, Narawadee Rujanapun, Boonyanoot Chaiyosang, Sarawut Tontapha, Piyaporn Phukhatmuen, Tharakorn Maneerat , Rawiwan Charoensup, Thidarat Duangyod, Brian O. Patrick, Raymond J. Andersen, Surat Laphookhieo

Volume 204, December 2022, Page 113440

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *