ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (วศ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20)

1.

การศึกษารังสีอินฟราเรดสำหรับการอบสีรถยนต์

วิฑูรย์ อบรม, สันติ หวังนิพพานโต และ อรรถการ ตฤษณารังสี

การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนแลtกระบวนการ ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565

2.

ชุดแสดงผลอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ปรีดา จันทวงษ์, ปริวรรต หวังนิพพานโต, พิริยะ ผรณจินดา, ณัฐตินันท์ สรรพนา และ สันติ หวังนิพพานโต

การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนแลtกระบวนการ ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565

3.

อุกฤษฎ์ กรกนก, แสนศักดิ์ ดีอ่อน และ ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 The 14th Electrical Engineering Network 2022 (EENET 2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 101-104)

4.

Kawin Jewsuwan, Singha Manokruea, Mallika Chatchawankitkun, Sawitree Phieboolsilapa, Puchong Chanjira and Yutti Chatwaranon

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 The 14th Electrical Engineering Network 2022 (EENET 2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 424-427)

5.

Sawitree Phieboolsilapa, Mallika Chatchawankitkun, Kawin Jewsuwun, Punnavich Phatsornsiri, Puchong Chanjira and Yutti Chatwarnon

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 The 14th Electrical Engineering Network 2022 (EENET 2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 428-431)

6.

ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, สันติ หวังนิพพานโต, สุรัตติกาล สุวรรณพรหม และ พิษณุ ศรีธงชัย

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 The 14th Electrical Engineering Network 2022 (EENET 2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้าที่ 596-599)

7.

สันติ หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน, เสถียร ธัญญศรีรัตน์, ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ และ พิษณุ ศรีธงชัย

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 The 14th Electrical Engineering Network 2022 (EENET 2022) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (หน้า 636-639)

8.

ธเนศ ตาปราบ, ภาคภูมิ ใจชมพู, ธนารักษ์ สายเปลี่ยน, สมเดช อิงคะวะระ และ อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (RMTC 2022) ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 (หน้า 573-579)

9.

สมพงษ์ พิริยายนต์ ศศิกานต์ สุวรรณประทิป นิกร สุกขชาติ และ ประยูร สุรินทร์

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (RMTC 2022) ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 (หน้า 694-699)

10.

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ฤทธิชัย สังฆทิพย์, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ และ ชวลิต อินปัญโญ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (RMTC 2022) ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 (หน้า 1057-1063)

11.

การเปรียบเทียบการเชื่อมรางรถไฟขนาด 70 ปอนด์ ระหว่างการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คไฟฟ้า, กระบวนการเชื่อมต่อโลหะด้วยแก๊สเฉื่อย และกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สปกคลุม

ชวกร รักษาวงศ์ และ ประยูร สุรินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่” (8th Techcon 2022)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

12.

ชยพล การนา, สกล อุดมศิริ และ สัมพันธ์ พรหมพิชัย

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (หน้า 82-85)

13.

วรรณทิมา เรืองศรี และ จักรพงษ์ จารุมิศร์

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (หน้า 242-245)

14.

Panurut Yaruan, Patiparn Aramwanid and Jaratsri Soeatuptim

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (หน้า 392-396)

15.

ชยานนท์ เสริฐธิกุล, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน 2565 (หน้า 1-15)

16.

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัฒร์, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ระพี กาญจนะ และ ฤทธิชัย สังฆทิพย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม – เมษายน 2565 (หน้า 41-55)

17.

ชาติชาย มาจวง, ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ และ วัฒนวงศ์ ร่มไทร

ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน – ธันวาคม 2565 (หน้า 70-79)

1.

Chayphol Karnna, Sakol Udomsiri, Sampha Phrompichai

Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2022) Khon Kaen, Thailand

9-11 March 2022

2.

Wasin Pirom, Anuchart Srisiriwat

Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2022) Khon Kaen, Thailand

9-11 March 2022

3.

Wasin Pirom, Anuchart Srisiriwat

Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2022) Khon Kaen, Thailand

9-11 March 2022

4.

Punnavich Phatsornsiri, Usa Torteanchai, Manurak Rattanasuttikan, Wirote Jongchanachavawat, Montree Kumngern, Fabian Khateb

19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

24-27 May 2022

5.

Chanarong Noybangyang,
Santi Wangnipparnto,
Thavorn Suwanakit

19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

24-27 May 2022

6.

Yutti Chatwaranon and Satean Tunyasrirut

19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

24-27 May 2022

7.

Thawin Matung, Thammanoon
Sookchaiya, Prasit Nangtin

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

5-8 July 2022, pp. 514–517

8.

Chanarong Noybangyang,
Santi Wangnipparnto,
Thavorn Suwanakit

2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

5-8 July 2022, pp. 589–592

9.

Wirunpuch Prommachan, Monop Pipathattakul, Prayoon Surin, Pramot Srinoi

2022 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2022) Pattaya, Thailand

19-21 October 2022

10.

Surachai Chungchatupornchai and Monop Pipathattakul

12th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2022) Phuket, Thailand

13-16 December 2022

11.

Fasai Wiwatwongwana and Nattawit Promma

12th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2022) Phuket, Thailand

13-16 December 2022

12.

Characterization of Gelatin-PCL Scaffold Using Blatz-Ko Model for Skin Tissue Engineering

Nattapong Sangkapong, Fasai Wiwatwongwana and Nattawit Promma

12th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2022) Phuket, Thailand

13-16 December 2022

13.

Noppadol Sriputtha, Fasai Wiwatwongwana, Nattawit Promma

Engineering, Technology & Applied Science Research

Volume 12, Number 1, (2022): February, 2022, pp. 8175-8179

15.

Supaphorn Thumsorn, Wattanachai Prasong, Takashi Kurose, Akira Ishigami, Yutaka Kobayashi, Hiroshi Ito

Polymers

Polymers (Basel), 2022 Jul 3;14(13):2721.

16.

Sucheera Phramala, Weeragul Pratumgul, Jagraphon obma, Worawat Sa-ngiamvibool

International Journal of Engineering Trends and Technology

Volume 70 Issue 8, 318-326, August 2022

17.

Sriputtha, N., Wiwatwongwana, F., Promma, N.

International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration

2022, 9(97), pp. 1718–1729

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *