การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 สวบ.

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนและดำเนินงานสำนัก (กบผ.) ครั้งที่ 1/2566 วาระที่ 5.4 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งตามแผนการจัดการความรู้ สำนักได้กำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนัก คือ ด้านการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความรู้ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เรื่อง การขอรับการสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ
  1. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  2. มีคะแนนความพึงพอใจการใช้บริการสำนัก ไม่น้อยกว่า 4.00 
  3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการวิจัยตามประเด็นความที่กำหนด และบุคลากรของสำนัก สามารถปฏิบัติงานได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการประชุมบุคลากรสำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นความรู้ที่กำหนดตามแผนการจัดการความรู้ คือ ขั้นตอนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เรื่อง การขอรับการสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ พ.ศ.2558 โดยให้ผู้มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย คือ อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ นายเวฬุ หงษ์ร่อน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  นำเสนอขั้นตอน Flow Chart การปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับการสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้าใจตรงกันและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนและดำเนินงานสำนัก (กบผ.) ครั้งที่ 2/2566 วาระที่ 4.2 เพื่อร่วมกันพิจารณา รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนัก ตลอดจนสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *