โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

อ้างอิงข้อมูลจากเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 โครงการ

1.โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

2.โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

3.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

4.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการแข่งขันในยุค 4.0

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวแรกสู่การเขียนบทความวิจัยสำหรับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์กับเทคโนโลยี Internet of Things

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้้นพื้นฐานด้วยซอฟร์แวร์ Solid Work Simulation

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม PLC (Siemens) S7-1500 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ผ่านสื่อหุ่นยนต์

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ไฟฟ้าอย่างฉลาดและปลอดภัยในชุมชนรอบรั้วสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

6.โครงการการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ (ฉบับปรับแผน)

7.โครงการการจัดทำมาตรการในกระบวนการผลิต (ฉบับปรับแผน)

8.โครงการประชารัฐร่วมใจแสงสว่างพิชิตภัยใส่ใจ 4.0 ครั้งที่ 2

9.โครงการให้ความรู้ด้านไฟฟ้าแก่อนาคตของชาติ

10.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว Arduino

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

12.โครงการการประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องแสกนเนอร์ 3 มิติ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

13.โครงการจำลองการฉีดพลาสติกและการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

14.โครงการคลินิกชุมชนและคลินิคอุตสาหกรรมนอกสถานที่ ปีที่ 12

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

16.โครงการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อเห็ดด้วยเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ

1.โครงการอบรมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงธูรกิจด้วย POWER BI

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการ การทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อการป้องกันเชื้อโรค

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

ส่วนกลางสถาบันฯ จำนวน 1 โครงการ

1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

(รายงานฉบับสมบูรณ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *