ประชุมร่วมบริษัทที่ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคณะกรรมการส่งเสริมงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมบริษัทที่ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) และกับคณะกรรมการส่งเสริมงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคาร กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน