ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-06_141459

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (update 15 ม.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-27_102707

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-27_101729

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ทุนวิจัยและงานวิจัย 2016-09-21_085032

ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ poster

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ในวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การตีพิมพ์วารสารวิชาการ 2014-08-22_151426

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารวิจัยรามคำแหง 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ project-management

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม โดยสามารถส่งข้อเสนอมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557