กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย” เพื่อการพัฒนาสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  1. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
  2. นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การกำหนดตัวชี้วัด
  4. สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น KPI การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย