คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล

เจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ำหนัก 0.40)

0.40.1

Train System Software Tool Using Python Programming
Language

Htain Lynn Aung, ,Pruk Sasithong, Muhammad Saadi, Wasin Pirom, Suvit Poomrittigul and
,Lunchakorn Wuttisittikulkij

The 14th International Symposium in Science and Technology
at Chulalongkorn University 2019,

August 7 – 9, 2019, Bangkok, Thailand

0.40.2

Reflection of karma through a tale of Phaya Kan Kak

Prapaporn Tanakittikasame

The National and International Conference on Bhuddhism, Arts & Culture (ICBAC by MCU)เรื่อง “พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม” (Buddhism : The Root of Multi Socio – Cultural Society Development)

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

(ค่าน้ำหนัก 0.60)

0.60.1

การประยุกต์หลักการถ่ายโอนพลังงานความร้อนสาหรับการประเมินความเข้มของเกาะความร้อนเมือง

อติรัฐ มากสุวรรณ์

Veridian E-Journal Science and
Technology Silpakorn University

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–กุมภาพันธ์ 2562

0.60.2

สังคมวิทยาดิจิทัล : แนวคิดและการนำไปใช้

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2562

0.60.3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่านเกม Kahoot

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 50-63

0.60.4

เรื่องเล่าสะท้อนกรรม

ประภาพร ธนกิติเกษม

วารสาร มจร มนุษศาสตร์ปริทรรศน์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 231 – 249

 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

0.80.1

การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตอิฐ

วิรัลพัชร พรหมจรรย์*, ยุติ ฉัตรวรานนท์, นฐิตา หวังโซ๊ะ และภุชงค์ จันทร์จิระ

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

0.80.2

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย

หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 45(1), 341-365.

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม – มิถุนายน 2562

0.80.3

Measuring of Tropical Cyclone Intensity Using Fractal Dimension

Amorn Koomsubsiri*, Nuntawan Sripana and Dusadee Sukawat

วารสารวิชาการปทุมวัน
 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

0.80.4

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่ง

สุภธิดา สุกใส และ กิตติพศ สุกใส

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) หน้า 179 -196

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

1.0.1

The Simulation of Queuing Model for Bangkok
Rapid Transit Train Ticket System Using Python

Poomrittigul, S., Koomsubsiri, A.,
Sasithong, P., Deenuch, D., Wuttisittikulkij, L.

34th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications,
ITC-CSCC 2019

2019

1.0.2

Bacteria Classification using Image Processing and Deep learning

Treebupachatsakul, T., Poomrittigul, S.

34th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications,
ITC-CSCC 2019

2019

1.0.3

Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) System
for Elderly Healthcare Services

Manatarinat, W., Poomrittigul, S.,
Tantatsanawong, P.

Proceeding – 5th International Conference on
Engineering, Applied Sciences and Technology,
ICEAST 2019

2019

1.0.4

Parent discipline in Thailand: Corporal punishment use and associations with myths and psychological outcomes

Rewadee Watakakosol , Panrapee Suttiwan , Hattaphan Wongcharee , Antonia Kish , Peter A. Newcombe

Child Abuse & Neglect, Volume 88, February 2019, Pages 298-306February 2019, Pages 298-306

2019

1.0.5

Superfluid density of anisotropic S-wave superconductors by semi-classical approach: Applied to MgB2 and CaAlSi superconductors

Changjan, A., Chanilkul, G.,
Udomsamuthirun, P., Tongkhonburi, P.

Physica C:
Superconductivity and its
Applications

2019

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *