การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

เรื่อง “ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน”

“A Road to Future – Rebuilding path to Thai-China “Common Prosperity”

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 (dpu.ac.th)

หลักการและเหตุผล

ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดในรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง ขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อประชาชนทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนสำคัญในการผลักดันการบรรลุฉันทามติใหม่ แรงขับเคลื่อนใหม่และแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทยต่อไป

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส ในปัจจุบันทั้งสองประเทศกำลังเผชิญกับภารกิจที่เหมือนกันในการยึดมั่นผลสำเร็จของการต่อสู้กับโควิด-19 และการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ จีนได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาโดยใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่และสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ขยายการเปิดกว้างอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มผลการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศและผลักดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตนและช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญใหม่สำหรับความร่วมมือจีน – ไทย และเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา

สายงานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มี การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่โอกาสใหม่ของความร่วมมือไทย – จีน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างงานนวัตกรรม เป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่ทิศทางความร่วมมือไทย-จีนเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือจีน – ไทย และเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในอนาคต

2. เพื่อผลักดันและพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทยอันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ

4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

 

วัน เวลา ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

  1. 1. อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2. 2. อาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. 3. นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการประชุม
จัดการประชุมแบบออนไลน์(Online)
ลงทะเบียนออนไลน์(Online)

  1. 1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. 2. การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ในรูปแบบนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) คนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *