ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
******************************
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ดังแนบ

ส่งข้อเสนอโครงการถึงสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร [wpdm_file id=30]

No comments.

Leave a Reply