คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.20.1การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการอุณหภูมิด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม พิษณุ ศรีธงชัย, ทศพร พรหมสิทธ์, กรณภว์ กนกลภัสกุล, สุรัตติกาล สุวรรณพรหม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11
หน้า 519-522
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0.20.2การรับรู้ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันของนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางพลัดชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ และ อิทธิศักดิ์ ศรีดำการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.40-1Train System Software Tool Using Python Programming
Language
Htain Lynn Aung, ,Pruk Sasithong, Muhammad Saadi, Wasin Pirom, Suvit Poomrittigul and
,Lunchakorn Wuttisittikulkij
The 14th International Symposium in Science and Technology
at Chulalongkorn University 2019,
August 7 – 9, 2019, Bangkok, Thailand
0.40-2Reflection of karma through a tale of Phaya Kan KakPrapaporn TanakittikasameThe National and International Conference on Bhuddhism, Arts & Culture (ICBAC by MCU)เรื่อง “พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม”วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.60.1การประยุกต์หลักการถ่ายโอนพลังงานความร้อนสาหรับการประเมิน
ความเข้มของเกาะความร้อนเมือง
อติรัฐ มากสุวรรณ์Veridian E-Journal Science and
Technology Silpakorn University
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–กุมภาพันธ์ 2562
0.60.2 สังคมวิทยาดิจิทัล : แนวคิดและการนำไปใช้ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2562
0.60.3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่านเกม Kahootธัญธัช วิภัติภูมิประเทศวารสารรังสิตสารสนเทศปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 50-63
0.60.4เรื่องเล่าสะท้อนกรรมประภาพร ธนกิติเกษมวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 231 – 249
0.60.5 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตอิฐ วิรัลพัชร พรหมจรรย์*, ยุติ ฉัตรวรานนท์, นฐิตา หวังโซ๊ะ และภุชงค์ จันทร์จิระ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
0.60.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 341-365
0.60.7 Measuring of Tropical Cyclone Intensity Using Fractal Dimension Amorn Koomsubsiri*, Nuntawan Sripana and Dusadee Sukawat วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.80.1การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งสุภธิดา สุกใส และ กิตติพศ สุกใสวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
หน้า 179 – 196
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1.00.1The Simulation of Queuing Model for Bangkok
Rapid Transit Train Ticket System Using Python
Poomrittigul, S., Koomsubsiri, A.,
Sasithong, P., Deenuch, D., Wuttisittikulkij, L.
34th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications,
ITC-CSCC 2019
2019
1.00.2 Bacteria Classification using Image Processing and Deep learning Treebupachatsakul, T., Poomrittigul, S.34th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications,
ITC-CSCC 2019
2019
1.00.3Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) System
for Elderly Healthcare Services
Manatarinat, W., Poomrittigul, S.,
Tantatsanawong, P.
Proceeding – 5th International Conference on
Engineering, Applied Sciences and Technology,
ICEAST 2019
2019
1.00.4Parent discipline in Thailand: Corporal punishment use and associations with myths and psychological outcomesRewadee Watakakosol , Panrapee Suttiwan , Hattaphan Wongcharee , Antonia Kish , Peter A. NewcombeChild Abuse & Neglect, Vol. 88, February 2019
Pages 298-306
2019
1.00.5Superfluid density of anisotropic S-wave superconductors by semi-classical
approach: Applied to MgB2 and CaAlSi superconductors
A. Changjan, G. Chanilkul, P. Udomsamuthirun, P. TongkhonburiPhysica C:
Superconductivity and its
Applications, Vol.564, 15 September 2019

Pages 49-54
2019

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *